Alphanumerisch: (A-Z)

ACv BCv CCv DCv ECv FCv GCv HCv ICv JCv KCv LCv MCv NCv OCv PCv QCv RCv SCv TCv UCv VCv WCv XCv YCv ZCv

Numerisch: (0-9)

0Cv 1Cv 2Cv 3Cv 4Cv 5Cv 6Cv 7Cv 8Cv 9Cv

Umlaute: (,,)

Cv Cv Cv

Worttrennung: (Bindestrich)

-Cv